Hastane kamera kayıtları kaç gün saklanır

Ateş Ölçen Termal Kameralar, Yüz Tanıma Sistemleri ve Dezenfeksiyon Kabinleri

Özel hastanelerde kamera kaydı alınması hukuka uygun mu?

Son yıllarda nerdeyse bir rutin uygulama olarak hemen her kurumda
kamera kaydı alınıyor. Kamera kaydı alınmasının sakıncalarının
yanı sıra bir çok açıdan yararları da var. Bazen bu kayıtların
çok ciddi toplumsal olayların çözümünde kullanıldığını da biliyoruz.
Öncelikle bu kayıtlar hukuk dışı tutum ve davranışlara karşı
caydırıcı niteliği nedeniyle önem taşıyor. Tabi aynı zamanda
hukuki delil olarak da kamera kayıtları son derece önemli.
Ancak her mekanda kamera kaydı alınması mümkün değil.
Kişilerin mahrem alanlarında kamera kaydı alınamaz.
Bunun nedenini açıklamaya gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

Halihazırda her özel hastanede bir kamera sistemi mevcut.
Zaman zaman bu kayıtların hukuka uygun olup olmadığı yönünde
sorularla da karşılaşıyoruz. Gerçekten de bir özel hastane
kamera kaydı alabilir mi, alabilirse de nerelerde yani
hastanenin hangi ünitelerinde kayıt alabilir? Bu konuda
Özel Hastaneler Yönetmeliğine geçtiğimiz yıl özel bir hüküm
konuldu ve bu alanda hukukilik tartışması da çözülmüş oldu.
Getirilen bu yeni kurala göre, hasta mahremiyeti dikkate alınmak
kaydıyla, özel hastanelerin ortak kullanım alanlarının kamera kayıt
sistemi ile kayıt altına alınması zorunludur.

Burada “ortak kullanım alanları” deyimi kritik önem taşımaktadır.
Buna göre, hasta ve muayene odalarında, ameliyathanede ve benzeri
özel alanlarda kamera kaydı alınması yasaklanmıştır.
Ortak kullanım alanlarından herhalde koridorları, hastane bahçesini,
bekleme salonlarını anlamak gerekmektedir. Bu hususta bir ihtilaf
yaşanırsa somut duruma göre kayıt alınan yerin özel alan mı yoksa
ortak alan mı olduğu hususunda değerlendirme yapılacaktır.

Bu kayıtların saklanma süresi de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde
gösterilmiştir. Buna göre hastanenin ortak alanlarında alınan
kamera görüntüleri asgari 2 ay süreyle saklanmalıdır. Tabi daha
fazla süreyle de saklanması mümkündür. Ancak Yönetmelik asgari
2 ay süreyle muhafaza edilmesini öngörmüştür.

Teknik olanakları bulunan özel hastanelerin kamera kayıtlarını
daha uzun süre ile muhafaza etmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.
Ancak bu kayıtları 2 aydan daha fazla süreyle saklayan hastanelerin
ne kadar süreyle daha muhafaza edeceklerini bildirim zorunluluğunun
getirilmesi uygun olacaktır. Fakat Yönetmelikte böyle bir hüküm
öngörülmemiştir. Kanaatimizce bu bir eksikliktir.

Tabi her ne kadar ortak alanların kaydı yapılıyor olsa da hastanede
bulunmak dahi tek başına kişi mahremiyetinin bir parçasıdır.
Bu yönüyle kayıtların alınmasına izin verilmesi, bu kayıtların
istenildiği gibi kullanılabileceği manasına da gelmemektedir.
Bu bakımdan kayıtların gizliliğine riayet edilmesi özellikle
önem taşımaktadır.

Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini yönetme ve
denetleme görevi mesul müdüre verilmiştir. Kamera kayıtlarının
alınması ve arşivlenmesi ise bir idari görev olduğundan bunların
korunması görevi de mesul müdüre aittir.

Yeri gelmişken Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde
bu hususta yapılan düzenlemeye de değinmekte yarar var. Bu Yönetmeliğe
göre de madde bağımlığı tedavi merkezlerinde kamera kaydı alınması
mecburidir. Burada esas olarak güvenlik kaygısı öne çıkmaktadır.
Bu merkezlerde kurulması zorunlu olan kameralar, merkezin tüm alanlarını
gözetleyebilmelidir. Yine bu merkezlerde kamera görüntüleri sürekli
takip edilmelidir. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine
göre bu kayıtlar 30 gün süre ile saklanmalıdır.

kaynak: medikalakademi.com.tr